Navigace

Obsah

zámeček


 

Historie obce

Přibližně do poloviny 17. století se stávající aglomerace dělila na dvě části: panské sídlo s názvem Brodec a vesnici Nevězenice, položenou na jihozápadně od něj na pravém břehu Klášterského potoka.První nepochybná písemná zmínka o Brodci pochází z roku, kdy se jako svědek na listině vyskytuje Petr z Brodce. Nevězenice se v písemných pramenech uvádějí roku 1411.

Název vesnice pochází z adjektiva "nevězený", což značí neuvězněný.Název tvrze pochází od brodu přes potok, který se pod ní nacházel. Druhým známým majitelem Brodce byl Jindřich Míčan z Klinštejna, jemuž Brodec patřil za Jiřího z Poděbrad.

V polovině 16. století patřilo brodecké panství, skládající se z tvrze, vesnic Nevězenice a Břínkov a dvora v Líšťanech rodině Kunešů z Lokovec. Do poloviny 17. století se v držení vsi vystřídalo více majitelů. Kupní smlouvy z let 1602 a 1615 vypočítávají příslušenství k Brodci. Byl to mlýn, ovčín (ovce se zde chovaly až do 20. století), pivovar a lovecká obora. Do zámku byl zaveden vodovod.

Podle soupisu poddaných podle víry z roku 1651 žilo v Něvězenicích a Brodci krátce po ukončení třicetileté války dohromady 59 osob , z toho na tvrzi včetně majitelů 24 osob.Berní rula z roku 1654 uvádí v Něvězenicích 11 statků , z toho však čtyři byly pusté a později nebyly obnoveny.Ve 2 plovině 17 století se postupně přestal používat název Něvězenicea pro celou aglomeraci se začal používat název Brodec.

Roku 1664 koupila panství Brodec markéta Blandina Schutzová z Leipoldsheimu a připojila je k Cítolibům , kde zůstaly až do roku 1848. Zámek natrvalo přestal být rezidenčním sídlem, obývali ho vrchnostenští úředníci a v 18. a 19. století byl několikrát přestavěn. Na začátku 19. století koupili cítolibské panství i s Brodcem Schwarzenbergové. Schwarzenberský zůstal brodecký statek až do pozemkové reformy r. 1924 , kdy byl z něj vytvořen zbytkový statek.

Za první republiky působil v Brodci spolek divadelních ochotníků Osvěta a tělocvičné spolky Sokol a Dělnická mládež.V roce 1898 byli založeni hasiči.Na katastru obce se pěstoval chmel.Samostatnou obcí se Brodec stal opět roku 1992.Významným rodákem se stal Václav Fric (* 1929) chmelařský odborník a vysokoškolský pedagog. V roce 1990byl jmenován ředitelem Chmelařského institutu v Žatci.